کارگاه "تکنیک های بخیه زدن"

کارگاه "تکنیک های بخیه زدن"

 

در تاریخ 20/3/95 کارگاه "تکنیک های بخیه زدن" برای بار دوم در محل مرکز تحقیقات جمجمه ، فک و صورت برگزار گردید.
مدرسان این دوره جناب آقای دکتر محاسنی و جناب آقای دکتر مقدس بودند. محتویات دوره شامل :
۱- آشنایی با انواع نخ های بخیه
۲- موارد کاربرد انواع نخ های بخیه
۳- معرفی انواع تکنیک های بخیه
۴- هندزآن توسط شرکت کنندگان روی مدل حیوانی