کارگاه دندان عقل نهفته


گزارش کارگاه جراحی دندان عقل نهفته

 

کارگاه آشنایی با مراحل جراحی دندان عقل نهفته در تاریخ 23/9/96 با حضور 14 نفر از دانشجویان دندانپزشکی و فارغ التحصیلان این رشته در مرکز تحقیقات جمجمه،فک و صورت تشکیل گردید.

در این کارگاه به ارزیابی رادیوگرافیک دندانهای نهفته عقل ،تعیین درجه سختی و مجاورات آناتومیک،نکات مربوط به وسایل جراحی وفلپ ها وروش خارج سازی انواع نهفتگی دندان عقل پرداخته شد. سپس بر روی مدل گوسفندی به صورت Hands On تمرین فلپ های مختلف توسط شرکت کنندگان و هدایت مدرس های کارگاه (دکتر ملک پور،دکتر پهلوان ،دکتر هوشنگی) صورت گرفته و در انتها یک جراحی زنده خارج سازی عقل نهفته پایین انجام گردید.