اهداف و چشم انداز

اهداف
1. توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم جمجمه، فک و صورت
2. انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی
3. جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها
4. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه جمجمه، فک و صورت
5. ترغیب تشویق و بکارگیری محققین
6. کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور
7. همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

ارزش ها Values:
این مرکز با ایجاد بستری مناسب علمی – پژوهشی برای حفظ و ارتقای سلامت جامعه با رعایت اخلاق پزشکی و حرفه ای در عرصه فعالیت تلاش خواهد نمود تا با اتکاء به خداوند متعال و دعوت و همکاری از محققین در محیطی صمیمی برای فعالیت های علمی، تحقیقاتی به منظور ارتقاء کیفیت و کمیت فعالیتها، تلاش در جهت بالا بردن جایگاه والای محقق و تحقیق و ارتقای سطح سلامت جامعه گامی مؤثر بردارد.