اعضا هیات موسس

1. دکتر فرزین سرکارات: سرپرست مرکز تحقیقات
2. دکتر محمد حسین کلانتر معتمدی: مسئول پژوهشی مرکز تحقیقات
3. دکتر عبدالرضا جمیلیان: مسئول پژوهشی مرکز تحقیقات
4. دکتر عباس خدایاری
5. دکتر احمدرضا طلایی پور