کتابچه راهنما (جراحی دهان، فک و صورت عملی ۱)

۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۷ کد : ۴۰۹ احبار
تعداد بازدید:۵۷۸

کتابچه راهنما (جراحی دهان، فک و صورت عملی 1)

مقدمه

دانـش جراحـی دهـان، فـک و صـورت، علمـی اسـت کـه در حـوزه تشـخیص ودرمـان جراحـی و غیـر جراحـی بیمـاری هـا، ضایعـات، صدمـات، ناهنجاریهـا و نواقـص زیبایـی مـادرزادی و اکتسـابی نسـج نـرم و سـخت ناحیـه دهـان، فـک و صـورت بـه فعالیـت میپـردازد. با توجه به گستردگی این رشته، بحث آموزش آن نیز برای دانشجویان عزیز توجه خاصی را می طلبد. بـا رویکـردی کـه در سـالهای اخیـر در گـروه جراحـی دهـان، فـک وصـورت ایـن دانشـگاه حاصـل شـده اسـت توجـه بـه ارتقـای روشـهای آموزشـی در بخشـهای عملـی و همچنیـن ک سـهای نظـری در اولویـت آموزشـی بخـش قـرار گرفتـه اسـت. بـر همیـن اسـاس و بـا همـت کلیـه اعضـای گـروه، کتـاب حاضـر کـه یـک راهنمـای جامـع بـرای آمـوزش درس جراحـی دهـان، فـک و صـورت عملـی 1 مـی باشـد بـر اسـاس کوریکولـوم جدیـد آموزشـی وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی تدویـن شـده اسـت. در تدویـن ایـن کتـاب سـعی شـده اسـت کـه هـر آنچـه یـک دانشـجوی دوره عمومـی دندانپزشـکی بایـد دربـاره ایـن درس بدانـد، لحـاظ گـردد و امیـد اسـت کـه ایـن حرکـت کـه بـا زحمـات فـراوان اعضـای هیـات علمـی گـروه جراحـی دهـان، فـک و صـورت دانشـگاه آزاد اسـلامی و بویـژه دو همـکار محتـرم جنـاب آقـای دکتـر کلانتـر معتمـدی و سـرکار خانـم دکتـر نـاوی آغـاز شـده اسـت بـا تدویـن سـایر درسـنامه هـای عملـی و نظـری بـه سـرانجام برسـد.


دکتر فرزین سرکارات

(مدیر گروه جراحی دهان، فک و صورت و ریٔیس مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت)

(دانشگاه آزاد اسلامی واحد دندانپزشکی)

مؤلفین:

دکتر سید محمد حسین کلانتر معتمدی

دکتر فینا ناوی - دکتر زهرا حیاتی

 

گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دندانپزشکی تهران

مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دندانپزشکی تهران

دانلود کتاب

 


( ۱ )

نظر شما :